XəbərlərFikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov
Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov 1922-ci ildə Kirovabad şəhərində anadan olmuşdur. 1948-ci ildə Bakı Konservatoriyasını Üzeyir Hacıbəyov və Boris Zeydmanın sinfində bitirmişdir. Gəncə (1942-43) və M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyalarının (1947) bədii rəhbəri, M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru (1956-1959) vəzifələrində çalışıb.SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının katibi seçilmişdir.
Fikrət Əmirov XX əsr Azərbaycan musiqisinin aparıcı simalarından biridir. F. Əmirovun simfonik muğamları və "Nizami" simfoniyası dünyanın ən məşhur dirijorları G.Rojdestvenski (Rusiya), K. Abendrot (Almaniya), Ş.Münş (Fransa) və L. Stokolovskinin (ABŞ) idarəsi ilə ifa olunmuşdur. F. Əmirov musiqisinin janr dairəsi nə qədər geniş olsa da, simfonik və musiqi səhnə janrları yaradıcılığında aparıcı rol oynayır. Bəstəkarın ixtira etdiyi yeni, simfonik muğam janrı "Şur" , "Kürd Ovşarı" və "Gülüstan Bayatı-Şiraz" kimi dəyərli əsərlərlə təmsil olunub. F. Əmirovun "Nizami" simfoniyası, doğma vətəni tərənnüm edən "Azərbaycan kapriççiosu", "Azərbaycan süitası" , "Azərbaycan qravürləri" bəstəkar irsinin dəyərli səhifələridir.
F. Əmirov C.Cabbarlının dramı əsasında yazdığı "Sevil" operası Azərbaycanda ilk dəfə lirik-psixoloji operanın əsasını qoymuşdur.(əsər ilk dəfə 1953-cü ildə Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur). O, musiqili komediya janrında da "Ürəkaçanlar", "Gözün aydın" kimi maraqlı əsərlər yaratmışdır. F. Əmirovun gözəl baletləri "Min bir gecə" və "Nəsimi" də dinləyicilərin xüsusi rəğbətini qazanmış əsərlərdir.
Azərbaycan konsert janrının ilk nümunələrini də F.Əmirov yaratmışdır. Onun bir neçə konserti, xüsüsən də fortepiano və orkestr üçün E. Nəzirova ilə birgə yazdığı "Ərəb mövzularında konsert"i Azərbaycan pianoçularının ən çox ifa etdiyi əsərlər sırasındadır.
F.Əmirovun özünəməxsus bəstəkarlıq dəst-xətti onun instrumental və kamera vokal əsərlərində də təzahür edir. "Fortepiano üçün 12 miniatür", müxtəlif pyeslər, "Ulduz" , "Azərbaycan elləri", "Gülüm", "Gülərəm gülsən" və digər romans və mahnıları bu gün də tez-tez səhnələşdirilir. O, həmçinin dram tamaşalarına, "Böyük dayaq", "Mən ki gözəl deyildim" və digər filmlərə maraqlı musiqi bəsləmişdir.
2010-cu ilin yayında Qəbələ şəhərində London Filarmonik Orkestri Fikrət Əmirovun "Kürd ovşarı" simfonik muğamını ifa etmişdir.
Tarzən Məşədi Cəmil Əmirovun oğludur. Cazmen Cəmil Əmirovun atasıdır. Belçikalı müğənni Nəzrin Əfəndiyevanın babasıdır.
Operalar- “Ulduz” və “Sevil”, Baletlər-– “Şur”xoreqorafik novella, “Nəsimi dastanı”, “Xəzəri fəth edənlər”, “Min bir gecə”, “Nizami” simfoniyası, Orkestr üçün 10-dan çox bəstənin, Kamera əsərləri- "Elegiya", Fortepiano üçün on iki miniatür, Alban mövzularında iki fortepiano üçün süita, kamera orkestri üçün əsərlər, xalq mahnıları işləmələri, teatr və kino üçün musiqi və başqaları, Şeyx Sənan tamaşası üçün musiqi və “Kor ərəbin mahnısı”, “Ürəkaçanlar”, “Xoş xəbər” və “Gözün aydın” adlı üç operettası, Uşaq mahnıları- Bip-bipin nəğməsi, yaxud Uçdu göylərə bizim peykimiz, Bizim həyət, Odlar ölkəsi, Qatar, Quzum.
Kitabları- “Iyirmi mаhnı” аdlı fоrtеpiаnо ilə охumаq üçün nоt məcmuəsi (1977), “Nəsimi hаqqındа dastan” – fаciə musiqisi: Böyük Simfоnik Оrkеstr üçün pаrtiturа, “Fоrtеpiаnо üçün əsərlər” nоt məcmuəsi (1979)
Ümumiyyətlə filmoqrafiyada 35 filmdə onun musiqisindən istifadə edilib. Haqqıda isə üç kitab yazılıb-Караев К. Симфонические мугамы Фикрета Амирова. "Советская музыка", № 3, 1949, Данилов Д. Фикрет Амиров. Баку: 1956., Амиров Ф. В мире музыки. Баку: 1983.Baxış sayı: 1 462